Brandskyddskontroll

Brandskydd är viktigt! Riskerna är stora om din anläggning inte sköts på rätt sätt. Det är du själv som är ytterst ansvarig för brandsäkerheten i din fastighet. Enligt bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor utför sotningsdistriktet för kommunens räkning en kontroll av din anläggnings brandsäkerhet med vissa intervall. Syftet med brandskyddskontroll är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand.

Kontrollintervall

Beroende av anläggningstyp skall brandskyddskontroll utföras med 2, 3 eller 6 års intervall.

  • 2 års intervall gäller för imkanaler i storkök
  • 3 års intervall gäller för eldning med fasta bränslen i värmepanna och lokaleldstäder.
  • 6 års intervall gäller om lokaleldstaden eldas i mindre omfattning eller är belägen i fritidshus, samt för oljeeldade pannor och för pelletspannor där anläggningen är helautomatisk, standardiserad och speciellt konstruerad för pellets.

*Ovanstående intervall ska tillämpas fullt ut senast 1 januari 2021, fram till dess gäller övergångsregler från tidigare föreskrifter då intervallen var 2, 4 eller 8 år.

Vad innebär då “eldning i mindre omfattning”?

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har definierat detta som ”eldning i korta eldningscykler någon gång per vecka eller mindre”. Sådan eldning övergår, enligt MSB,  normalt inte 500 kg (ca en kubikmeter) normaltorkad ved per år.
Bedömningen kan dock inte alltid endast bygga på mängden förbrukat bränsle utan ibland även på övrig risksituation.

Detta ingår i kontrollen

MSB har bestämt brandskyddskontrollens omfattning. Enligt verkets föreskrifter (MSBFS 2014:6) skall brandskyddskontrollen omfatta alla de moment som behövs för att kunna bedöma den enskilda anläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Detta innebär att anläggningen i sin helhet omfattas av kontrollen.

Vid kontrollen tas hänsyn till hur brandskyddet påverkas av följande faktorer:

  • sotbildning och beläggningar
  • skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • temperaturförhållanden
  • tryckförhållanden och täthet
  • drift och skötsel

I huvudsak kontrolleras att anläggningen överensstämmer med de krav som gällde när den togs i bruk.

Så här utförs kontrollen

Brandskyddskontrollen får endas utföras av den som är utsedd av kommunen och som har särskild behörighet att utföra kontrollen.
Kontrollen utförs huvudsakligen okulärt. Rökkanaler inspekteras invändigt med kamerautrustning. Dolda utrymmen kan inspekteras med hjälp av fiberoptik.

Om det vid kontrollen framkommer misstanke om någon brist som inte går att konstatera okulärt sker en fördjupad kontroll. Denna kan exempelvis utföras genom täthetsprovning, temperatur- eller tryckmätning.

Redovisning av kontrollen

Resultatet av kontrollen redovisas i ett protokoll. Av protokollet framgår vad som kontrollerats, hur kontrollen utförts och resultatet av kontrollen.

De avvikelser som upptäcks vid kontrollen redovisas i protokollet. Hur en sådan avvikelse skall hanteras framgår under rubriken “Åtgärd”.
Har inga avikelser noterats i protokollet innebär det att den som utfört kontrollen inte funnit några synliga fel.

Avgift för kontrollen

Avgift för brandskyddskontrollen debiteras enligt taxa som fastställts av kommunen.

Mer information

Är du osäker på hur eventuella avvikelser skall rättas till eller om du har andra frågor rörande brandskyddskontrollen är du välkommen att kontakta oss för ytterligare information.

Förändringar av anläggningen som påverkar brandskyddskontrollintervall och utförande skall anmälas till oss. Det kan exempelvis röra sig om byte av bränsleslag, installation av nya eldstäder eller att en eldstad som inte använts på länge skall tas i bruk på nytt.