OVK

OVK – obligatorisk ventilationskontroll

Dålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler har under senare år orsakat allt större hälsoproblem. Den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen är att förbättra ventilationen, vilket föranlett riksdag och regering att införa regler om obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

Den 1 januari 1992 trädde “Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem” i kraft. Den ingår i Svensk författningssamling och betecknas SFS 1991:1273. Boverket har med stöd av förordningen meddelat föreskrifter om bl.a. intervaller för kontrollen. Det är byggnadsägaren som skall se till att OVK sker. Som tillsynsmyndighet i Oskarshamns kommun agerar Samhällsbyggnadskontoret.

Vem ansvarar för att OVK utförs?

Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs. Byggnadens ägare utser även den sakkunnige som ska utföra funktionskontrollen.

Efter kontrollen utfärdar den sakkunnige ett protokoll till fastighetsägaren och samhällsbyggnadskontoret samt ett intyg som fastighetsägaren ska anslå på väl synlig plats i byggnaden till exempel entré eller trapphus.

Hur ofta ska OVK göras?

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning).

Byggnader med besiktningsintervall 3 år

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

Byggnader med besiktningsintervall 6 år

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

En- och tvåbostadshus

  • För en- och tvåbostadshus med FX eller FTX-ventilation gäller endast en första installationsbesiktning innan ventilationssystemet tas i bruk. Därefter ansvarar fastighetsägaren själv för att ventilationssystemet fungerar på avsett sätt.

Vi utför OVK-besiktning av samtliga anläggningar.

Läs mer om Ventilation här